gagag

  1. N

    Quản lý tro xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện

    Cho mình hỏi. Tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện là 1 loại chất thải rắn công nghiệp thông thường? Phương tiện vận chuyển có phải cần được cấp giấy phép vận chuyển ko? (Theo văn bản pháp luật nào vậy).
scroll-topTop