Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giảng viên sxsh

  1. Minh YMT

    Giảng viên sản xuất sạch hơn năm 2011

    Nhằm thực hiện nội dung nhiệm vụ của Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07 tháng 9 năm 2009 với 4 nhiệm vụ cơ bản, trong đó nhiệm vụ nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, tổ chức tư vấn và cơ sở sản xuất công nghiệp thông qua...