giảng viên

  1. Minh YMT

    Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại

    mẫu Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-TCMT Hà Nội, ngày tháng năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giảng viên về quản lý chất thải nguy hại TỔNG...
  2. Minh YMT

    giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường

    Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Yêu cầu đối với giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 1. Giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường là cán bộ quản lý hoặc chuyên gia có trình độ từ đại học trở lên,có...
scroll-topTop