Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

giấy văn phòng

  1. Minh YMT

    Giấy văn phòng - tiêu chí nhãn xanh Việt Nam

    NXVN 07:2014 GIẤY VĂN PHÒNG Office paper (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội - 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm: Giấy văn phòng bao gồm các loại sản phẩm giấy khác nhau...