grac đô thị không rác

  1. Minh Grac

    ứng dụng Grac đô thị không rác

    Ứng dụng Grac đô thị không rác - Grac tặng đồ và ve chai công nghệ TP.HCM có gần 9.500 tấn rác thải phát ra mỗi ngày, tương đương với tòa nhà cao 18 tầng. Rác càng ngày càng nhiều, nhưng diện tích đất để chôn lấp rác càng ngày càng giảm. Đối với Nguyễn Trọng Minh cũng như nhiều người trẻ trong...
scroll-topTop