hàng hóa

  1. O

    Thông tư 41/2015/TT-BCT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc.. BCT

    THÔNG TƯ 41/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ...
  2. meomaythongminh

    Văn bản pháp luật liên quan đến an toàn hàng hóa, thiết bị, máy

    BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CHỈ ĐỊNH...
scroll-topTop