Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hãy hành động để ngăn nước biển dâng

  1. HSE

    Ngày Môi trường thế giới 2014: Hãy hành động để ngăn nước biển dâng

    Hưởng ứng Năm Quốc tế các tiểu quốc đảo đang phát triển 2014 (International Year of Small Island Developing States -SIDS), Thông điệp Ngày Môi trường thế giới 05/6 vào năm 2014 (tạm dịch là):“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) hướng tới chủ đề rộng lớn là...
Top