hãy hành động để ngăn nước biển dâng

  1. HSE

    Ngày Môi trường thế giới 2014: Hãy hành động để ngăn nước biển dâng

    Hưởng ứng Năm Quốc tế các tiểu quốc đảo đang phát triển 2014 (International Year of Small Island Developing States -SIDS), Thông điệp Ngày Môi trường thế giới 05/6 vào năm 2014 (tạm dịch là):“Hãy hành động để ngăn nước biển dâng” (Raise your voice, not the sea level) hướng tới chủ đề rộng lớn là...
scroll-topTop