phần mềm quản lý rác thải thông minh

hệ thống quản lý chất lượng

  1. Ms Bean

    ISO 9001 Phiên bản cuối cùng ISO 9001:2015

    Quy trình sửa đổi phiên bản cuối cùng của ISO 9001:2015 ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO, với hơn 1,1 triệu giấy chứng nhận trên toàn thế giới. Nó cung cấp các yêu cầu để giúp các công ty chứng minh rằng họ có thể cung cấp cho khách hàng của họ phù hợp, sản phẩm...
  2. Ms Bean

    Những thay đổi trong phiên bản ISO 9001:2015

    ISO 9001:2015 dự định công bố tiêu chuẩn chính thức vào cuối năm 2015. Sẽ có bao nhiêu thay đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 CD? Điều này sẽ phụ thuộc vào việc tiếp nhận và phản ứng đối với dự thảo hiện nay. Dưới đây là các thay đổi chính: 1. Cấu trúc tiêu chuẩn: 8 điều khoản ISO 9001: 2008...
Top