Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hệ thống thoát nước thải

  1. Minh YMT

    Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

    Download nghị định 80/2014/NĐ-CP ở dưới bài viết NGHỊ ĐỊNH 80/2014/NĐ-CP VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu...