Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hồ sơ xin cấp phép xả thải

  1. huulai.nguyen

    Đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước theo TT02:2009/TT-BTNMT

    Dear All, Hiện mình đang làm báo cáo xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Theo Thông tu 27/2014/TT-BTNMT thì trong nội dung đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước quy định làm theo Thông tư 02/2009/TT-BTNMT. Nguồn nước thải sau xử lý được xả...