Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hồ sơ xin cấp phép xả thải

  1. huulai.nguyen

    Đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước theo TT02:2009/TT-BTNMT

    Dear All, Hiện mình đang làm báo cáo xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Theo Thông tu 27/2014/TT-BTNMT thì trong nội dung đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước quy định làm theo Thông tư 02/2009/TT-BTNMT. Nguồn nước thải sau xử lý được xả...
Top