hóa chất ăn mòn

  1. antoanhoachat

    Điều kiện lưu trữ đối hóa chất ăn mòn

    ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT ĂN MÒN 5.2 Hóa chất ăn mòn 5.2.1 Cơ sở có hóa chất ăn mòn phải có biện pháp hạn chế sự ăn mòn, bảo vệ công trình xây dựng. Phải có hệ thống cống rãnh thoát chất ăn mòn, hệ thống thu hồi xử lý. 5.2.2 Thiết bị, đường ống chứa chất ăn mòn phải được làm bằng vật...
  2. hoahong39

    Một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm

    Một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507-2002 một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm được định nghĩa như sau: - Hoá chất nguy hiểm (Hazardous chemicals): Là những hoá chất trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và thải bỏ có thể gây...
scroll-topTop