hóa chất dễ cháy nổ

  1. antoanhoachat

    Điều kiện lưu trữ đối với hóa chất cháy nổ

    ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT CHÁY NỔ 5.1 Hóa chất dễ cháy nổ 5.1.1 Cơ sở có hóa chất nguy hiểm, đặc biệt là hóa chất dễ cháy, nổ đều phải thực hiện đúng các qui trình kỹ thuật để đảm bảo hỗn hợp, khí, hơi bụi của các hóa chất này với không khí luôn ngoài vùng giới hạn cháy nổ theo qui...
scroll-topTop