Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hoá chất dễ cháy

  1. hoahong39

    Một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm

    Một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507-2002 một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm được định nghĩa như sau: - Hoá chất nguy hiểm (Hazardous chemicals): Là những hoá chất trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và thải bỏ có thể gây...