hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh

  1. Minh YMT

    hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh - thủ tục hành chính

    Hóa Chất Hạn Chế Sản Xuất Kinh Doanh - Thủ Tục Hành Chính cấp trung ương 1. CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 1.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương (Cục...
  2. Minh Grac

    Danh mục hóa chất hạn chế kinh Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành CN

    Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp là danh mục hóa chất được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
scroll-topTop