hóa chất nào độc hơn

  1. L

    Hóa chất nào độc hơn

    Mọi người cho em hỏi là. Có hai loại hóa chất. Loại 1 ghi: Độc tính cấp tính loại 1 Loại 2 ghi: Độc tính cấp tính loại 2 Như vậy loại nào độc hơn
scroll-topTop