Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hóa chất nguy hại

  1. daibangxanh

    Hướng dẫn đánh giá rủi ro phát thải hóa chất nguy hại

    HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
  2. daibangxanh

    Hướng dẫn phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

    HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)