hóa chất nguy hiểm

 1. Minh YMT

  dự thảo quy chuẩn về hóa chất nguy hiểm

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on Occupational Safety and Health in production, commerce, use, handling and transportation of hazardous chemicals (DỰ THẢO NGÀY...
 2. Minh YMT

  Đồ bảo hộ lao động về hóa chất

  Đối với những doanh nghiệp có người lao động làm việc với hóa chất nguy hiểm thì cán bộ HSE nên hướng dẫn cho công nhân mặc đúng cách, đúng chủng loại và theo từng trường hợp khác nhau mà sử dụng đúng mục đích. Hướng dẫn mang PPE về hóa chất có thể kết hợp với huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa...
 3. Minh YMT

  kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất - thủ tục hành chính

  13. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 13.1. Trình tự thực hiện: - Trong thời gian 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hóa chất phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ...
 4. O

  Phiếu an toàn hóa chất phải lập khi nào?

  A/Theo điều 29, luật hóa chất có ghi: Điều 29. Phiếu an toàn hóa chất 1. Hoá chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hoá chất nguy hiểm phải được lập phiếu an toàn hóa chất. 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm...
 5. hoahong39

  Một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm

  Một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507-2002 một số thuật ngữ về hóa chất nguy hiểm được định nghĩa như sau: - Hoá chất nguy hiểm (Hazardous chemicals): Là những hoá chất trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và thải bỏ có thể gây...
 6. Minh Grac

  TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản v

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển link download ở phía dưới :heart:
scroll-topTop