hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường

  1. Minh YMT

    Hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường là gì ?

    Theo luật bảo vệ môi trường 2014, Hoạt động cung cấp dịch vụ môi trường, bao gồm: a) Quan trắc, phân tích môi trường; b) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; c) Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; d) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường; đ) Cung...
scroll-topTop