Ứng dụng Gom Rác GRAC

hoạt động kiểm định

  1. Minh YMT

    Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

    Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Tổng cục Môi trường đã phát hành công văn số 79/TCMT-QTMT về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường, theo đó các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường thực hiện nghiêm túc các nội dung về kiểm...
  2. Minh YMT

    còn hiệu lực Thông tư 24/2013/TT-BKHCN kiểm định, hiểu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo

    THÔNG TƯ 24/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của...
Top