Ứng dụng Gom Rác GRAC

học an toàn hóa chất

  1. Minh YMT

    Khóa Học An Toàn Hóa Chất Tháng 07/2014

    Yêu cầu pháp luật về đào tạo huấn luyện an toàn hóa chất: Điều 7 nghị định 26/2011/NĐ-CP khoản 1 về Điều kiện sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất: Cấp quản lý, Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất; Người lao động trực tiếp...
Top