Ứng dụng Gom Rác GRAC

huấn luyện an toàn lao động

  1. nguyenhung

    HSE ERGONOMIC(exercises for office worker)

    ERGONOMIC( Exercises for office worker)
  2. daibangxanh

    còn hiệu lực Thông tư 27/2013 về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

    BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27 /2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm...
Top