Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hướng dẫn luật pccc

  1. H

    Chủ cơ sở có được ủy quyền cho người khác

    Các anh chị em cho em hỏi là: Trong luật PCCC, "Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy" có ghi: "3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình." Vậy Người...
  2. hoahong39

    Thông tư 11/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 35/2003/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP

    ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy...