hướng dẫn vận chuyển hóa chất nguy hại

  1. Minh YMT

    Hướng dẫn vận chuyển hóa chất nguy hại

    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ PHÁT THẢI, LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HẠI TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, KINH DOANH, DỊCH VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
scroll-topTop