Ứng dụng Gom Rác GRAC

iso 14001 nâng cao

  1. Minh YMT

    Khóa Học ISO 14001 nâng cao tháng 8/2014

    Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 mở rộng" và "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của...
Top