Ứng dụng Gom Rác GRAC

iso 31000:2009

  1. hoahong39

    ISO 31000:2009: Tiêu chuẩn ISO về quản lý rủi ro

    Ngày 18 Tháng 11 năm 2009 Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành phiên bản ISO 31000:2009 - tiêu chuẩn về quản lý rủi ro – bộ tiêu chuẩn này ra đời tất cả các doanh nghiệp những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất. Trước khi ban hành phiên bản này...
Top