Ứng dụng Gom Rác GRAC

iso14001

  1. Ms Bean

    Tích hợp ISO 9001 và ISO 14001 và ISO 45001

    Rất nhiều đơn vị đã và đang thực hiện cải tiến phương pháp quản lý của mình dựa vào mô hình của các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 45001, ISO17025, ISO14001, SA8000… Do nhiều cơ quan, chuyên gia tư vấn khác nhau nên hầu hết các phương pháp quản lý của Doanh nghiệp về các lĩnh vực khác nhau...
  2. matrix103dpi

    ISO 14001 Hướng dẫn thực hiện quản lí môi trường theo ISO 14001

    hệ thống quản lý môi trường, quy định và hướng dẫn sử dụng http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/huong%20dan%20thuc%20hien%20quan%20ly%20MT%20theo%20ISO%2014001.pdf http://www.box.net/shared/0udjbmdwcg
Top