kế hoạch phòng ngừa

  1. Minh YMT

    Bãi bỏ 1 số thủ tục về hóa chất

    Quyết định 9802/QĐ-BCT Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2014 Quyết định này có những thay đổi đối với các thủ tục hóa chất như sau: Thành phần hồ sơ có yêu cầu chứng thực Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản...
  2. bibipupu

    kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang

    Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An giang về việc ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang (07/01/2014) Ngày 23 tháng 12 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc ban hành...
scroll-topTop