kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

  1. S

    Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định

    Gửi các bạn hai chương đầu của kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định. Chi tiết về việc tư vấn, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do dầu và hóa chất theo quyết định 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ, xin lên hệ mình.
  2. bibipupu

    kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

    Họ tên: hồ kiều anh (31 tuổi ) - Địa chỉ: thành phố tuy hòa, phú yên Hỏi: Công ty chúng tôi có nhà máy sản xuất dăm gỗ tại KCN Đông Bắc Sông Cầu, trong thời gian qua, Công ty chúng tôi rất khó khăn trong việc lập "kế hoạch ứng phó sự cố môi trường" cho nhà máy. Vậy tôi xin hỏi có văn bản nào...
scroll-topTop