Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

khắc phục chỉ tiêu đầu ra nước thải

  1. D

    Cách khắc phục chỉ tiêu nước thải trong Hệ thống xử lý nước thải

    Mình đang vận hành hệ thống xử lý nước thải theo công Nghệ SBR. NGuồn nước thải đầu vào của mình có các thông số COD=150, BOD5 đầu vào =100. nito khoảng 60, MLSS khi sục khí 1700, SV30 800, điện nước 2,5 giờ, sục khí 4 giờ ( Đo cực đại 6mg/l), lắng 2,5 giờ. Để khắc phục tình trang COD đầu vào...
Top