Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

khám bệnh nghề nghiệp

  1. meomaythongminh

    còn hiệu lực Thông tư số 12/2006/TT- BYT hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp.

    BỘ Y TẾ ---------- Số: 12/2006/TT- BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp --------------------------------------...
Top