Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khám bệnh nghề nghiệp

  1. meomaythongminh

    Thông tư số 12/2006/TT- BYT hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp.

    BỘ Y TẾ ---------- Số: 12/2006/TT- BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp --------------------------------------...