Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khí hóa lỏng

  1. HSE

    Dự thảo thông tư về việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn DTM và Nghiệp vụ Môi trường xăng dầu

    DỰ THẢO LẦN 2 THÔNG TƯ Về quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ...
  2. hoahong39

    Thông tư 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu....

    THÔNG TƯ Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...