Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khi nào lập

  1. O

    Phiếu an toàn hóa chất phải lập khi nào?

    A/Theo điều 29, luật hóa chất có ghi: Điều 29. Phiếu an toàn hóa chất 1. Hoá chất nguy hiểm bao gồm chất nguy hiểm, hỗn hợp chất có hàm lượng chất nguy hiểm trên mức quy định. Hoá chất nguy hiểm phải được lập phiếu an toàn hóa chất. 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm...