khoá cầu giao

  1. safety lock.vn

    Các Quy định cách ly và khoá trong qui trình làm việc an toàn

    Nguyên tắc căn bản Phòng ngừa Tử vong ( FPE) đưa ra trọng tâm cho quản lý khi mô tả các yêu cầu thực hiện của một quá trình hay một hệ thống 1.Hiện trạng và mục đích 2.Ai là người chịu trách nhiệm quản lý tiêu chuẩn 3.Yêu cầu về đào tạo, các quy trình 4.Các yêu cầu tài liệu để chứng minh sự tuân...
scroll-topTop