kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại

  1. daibangxanh

    Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường

    ổng cục Môi trường đã xây dựng các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường. Cụ thể, ngày 18/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký 02 quyết định số 588/QĐ-TCMT và 589/QĐ-TCMT về việc ban hành 08 Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại...
scroll-topTop