kukumalu

  1. K

    hiệu quả xử lý nước khi sử dụng Kabenlis

    Mọi người giúp em với ạ. em đang cần tài liệu về hiệu quả kinh tế khi sử dụng Kabenlis trong xử lý nước thải khai thác than để so sánh vs việc sử dụng PAC, PAM và cả khi dùng Kabenlis thì tạo bùn nhiều hơn khi sử dụng PAC, PAM là bao nhiêu ạ. Nếu có tài liệu thì mọi người gửi vào địa chỉ email...
scroll-topTop