Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kỹ thuật bơm nước thí nghiệm

  1. hoahong39

    Thông tư 08/2015/TT-BTNMT kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước

    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT BƠM NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...