lâm đồng

  1. Minh YMT

    kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn tỉnh Lâm Đồng

    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2645/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2016 -...
scroll-topTop