làm việc trong không gian hạn chế

  1. Minh YMT

    Làm việc trong không gian hạn chế

    Có luật hoặc tiêu chuẩn nào của VIỆT NAM quy định về làm việc trong không gian hạn chế chưa nhỉ Một số tài liệu cũ thì ghi là: làm việc trong không gian hẹp. Mình search toàn thấy giáo trình và tài liệu.
scroll-topTop