làng nghề và

  1. HSE

    Dự thảo Thông tư quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, làng nghề và khu sản xuất kinh doanh

    THÔNG TƯ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh...
scroll-topTop