le phi tham dinh

  1. M

    Mức thu lệ phí thẩm định ĐTM tại Tp. HCM

    Các a/c/e cho mình hỏi hiện tại mức lệ phí thẩm định DTM tại Tp. HCM có gì thay đổi so với trước khi ND18/2015/ND-CP có hiệu lực không hay vẫn áp dụng theo Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn...
scroll-topTop