lockout

  1. lockoutvn

    Chia sẻ về cách sử dụng Lockout/Tagout

    "Lockout" tạm dịch là "Khoá máy". Là dùng một hay nhiều khoá để ngăn cản máy móc hoặc thiết bị không hoạt động được nữa. Mục đích khoá máy là để ngăn ngừa một khí cụ năng lượng (chẳng hạn như công tắc, cầu chì hoặc van...) bị tình cờ hoặc vô ý mở lên trong khi công nhân đang bảo trì máy móc hoặc...
scroll-topTop