Ứng dụng Gom Rác GRAC

lòng tin

  1. hoahong39

    Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người

    Không tin tưởng người khác, thì không thể thành nghiệp lớn, cũng không thể trở thành vĩ nhân. Xin hãy ghi nhớ câu nói này: “Bạn tin tưởng người khác, thì họ mới tin tưởng bạn, trung thực với bạn.” Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu...
Top