luật an toàn thực phẩm 2010

  1. xq.cnmt

    Luật An toàn thực phẩm

    LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền và...
scroll-topTop