Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

luật an toàn vệ sinh lao động

  1. Minh YMT

    Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sin

    Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Nhóm đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chia làm 6 nhóm: Nhóm 1: người quản lý Nhóm 2: người làm công tác an toàn vệ sinh lao động Nhóm 3...
  2. Minh YMT

    dự thảo nghị định hướng dẫn Luật an toàn vệ sinh lao động

    CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm 2016 (DỰ THẢO) NGHỊ ĐỊNH Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt...