luật hóa chất 2007

  1. TuyetLoan

    LUẬT HÓA CHẤT 2007 2018-07-26

    Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động...
  2. Minh Grac

    Luật hóa chất 2007

    QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT HÓA CHẤT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ...
Top