Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

luật lao động

  1. Minh Grac

    Bộ luật lao động 2012 - tiếng anh và tiếng việt

    QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số...
  2. meomaythongminh

    Nghị định số 39/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động

    CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI...