Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

luật quản lý môi trường

  1. xq.cnmt

    Khóa học Luật Quản lý môi trường tháng 12/2015

    Đến với khóa học này học viên có thể thấy được góc nhìn thanh tra kiểm tra của chuyên gia từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường với các doanh nghiệp, từ đánh giá viên hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, và các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về an toàn môi trường. ( 3-4 giảng viên nhiều kinh...
  2. HSE

    Khóa học Luật và Quản lý môi trường tháng 10/2015

    Đến với khóa học này học viên có thể thấy được góc nhìn thanh tra kiểm tra của chuyên gia từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường với các doanh nghiệp, từ đánh giá viên hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, và các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về an toàn môi trường. ( 3-4 giảng viên nhiều kinh...
Top