Ứng dụng Gom Rác GRAC

luật sử dụng năng lượng

  1. guang

    Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

    Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Top