luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

  1. Minh YMT

    Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 82/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật tài...
scroll-topTop