luật thuế tài nguyên

  1. meomaythongminh

    Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được...
scroll-topTop